SAP HR

SAP HR

ระบบงาน HCM บน SAP ECC 6.0

     ระบบงานจัดการโครงสร้างองค์กร

 (Organization Management _ OM)

ระบบงานการจัดการโครงสร้างองค์กร เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

    - หน่วยงาน (Organizational unit : O )

    - ตำแหน่ง  (Position : S)

    - กลุ่มงาน (Job : C )

    - ศูนย์ต้นทุน (Cost Center : K - CO Module)

    - ผู้ดำรงตำแหน่ง (Person : P - PA Module)

 

 

 

 

  

ระบบงานบริหารข้อมูลพนักงาน

(Personnel Administration _ PA)

 Infotype หรือ Information type

 ในการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ระบบจะทำการจัดเก็บเป็นกลุ่มข้อมูล ซึ่งแต่ละกลุ่มข้อมูลเรียก Infotype ในการจัดกลุ่มข้อมูลประกอบด้วยfield ต่างๆ ซึ่งมีความหมายในเชิงเดียวกัน เช่น infotype ที่อยู่ จะจัดเก็บ ข้อมูลของ เลขที่บ้าน, ถนน, เขต, แขวง, จังหวัด เป็นต้น

 แต่ละ infotype จะมีวันที่กำกับ ดังนั้นเราสามารถทราบได้ว่า พนักงานแต่ละท่านมีข้อมูลเป็นอย่างไรแต่ละ ช่วงเวลา เช่น ย้ายที่อยู่ infotype ที่อยู่ ก็จะมี 2 records ทั้งที่อยู่ เก่า และ ใหม่ ในแต่ละช่วงเวลา

 ดังนั้นพนักงาน 1 ท่านอาจจะมีได้มากกว่า 1 infotype เช่น ข้อมูลครอบครัว (บิดา มารดา บุตร ผู้ค้ำประกัน  พี่น้อง หรือ ญาติ), ข้อมูลตารางเวลา, ข้อมูลเงินเดือน, ข้อมูลวินัยนิติการ, ข้อมูลทะเบียนประวัติ ,ข้อมูลสังกัด  เป็นต้น


ระบบงานพัฒนาบุคลากร (Personnel Development _ PD)


Job Evaluationเป็นกระบวนการประเมินค่างานของตำแหน่งงานภายในองค์กรว่าตำแหน่งใดมีค่างานเท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับแต่ละตำแหน่ง

Evaluation Method เป็นประเภทของวิธีการประเมินค่างาน ของแต่ละสำนักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการประเมินค่างานให้ได้ความถูกต้องแม่นยำ ยุติธรรม ตามแนวความคิดของแต่ละสำนักประเมิน เช่น Hey Method, Hewitt Method, BMC Method, SiPH Method เป็นต้น

Evaluation Point เป็นคะแนนรวมของการประเมินค่างานจากการประเมินของแต่ละงาน และ Evaluation Method

Evaluation Group เป็นจัดกลุ่มของงานที่จะมีการประเมินว่า ในแต่ละงานอยู่ในกลุ่มงานใด เช่น งานด้านวิศวกรรม งานด้านบัญชีการเงิน งานด้านบุคคล งานการตลาด เป็นต้น 


 

ระบบงานจัดการฝึกอบรมและสัมมนา (Training and Event Management  _ TE)

ระบบงานจัดการเวลามาปฏิบัติงาน (Time Management _ TM)

ระบบงานบัญชีเงินเดือน (Payroll _ PY)

คุณสมบัติของ Infotype จัดเก็บข้อมูลเป็นช่วงเวลา จึงสามารถเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ตลอด ซึ่งย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตได้

Payroll Area  เป็นขอบเขตของกลุ่มพนักงานที่มีเงื่อนไขในการประมวลผลเงินเดือนที่แตกต่างกัน เช่นพนักงานประจำจ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 27,  พนักงานรายวัน จ่ายเงินทุกวันที่ 7 และ 22  จึงต้องแยกPayroll area ของพนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นคนละArea กัน

Wage Type คือประเภทของเงินทุกประเภทที่จะดำเนินการจ่ายให้พนักงาน หรือหักเงินจากพนักงาน ผ่านระบบ Payroll โดย Wage Type แต่ละตัวจะมีการผูกความสัมพันธ์กับ GL Account เพื่อที่จะส่งให้ทาง FI Module ไปทำการบันทึกบัญชี

Payroll Process เป็นขั้นตอนมาตรฐานของSAPในช่วงของการประมวลผลเงินเดือนในแต่ละ Period

Payroll Control Record  เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมการประมวลผลเงินเดือนในแต่ละPeriod ของแต่ละ Payroll Area ว่าในเวลานั้นกำลังดำเนินการอะไรอยู่ หรือไม่ให้ดำเนินการอะไร

Payroll Driver  เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการประมวลผลเงินเดือน สามารถเลือกเงื่อนไขในการประมวลผลได้ตามหน้าจอ

Payroll Log  เป็นResult log ของการ Run Payroll Driver ซึ่งจะแสดงผลว่า Runผ่าน/ไม่ผ่านกี่Recordและสามารถ Drill down เข้าไปดูรายละเอียดได้

SAP Module  ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Payroll

FI Module เกี่ยวข้องกับ GL Account คือ Wage Type จะต้องระบุว่าใช้ GL Account อะไร

CO Module เกี่ยวข้องกับ Cost Center คือพนักงานจะต้องระบุว่าใช้ Cost Center อะไร

 

ระบบงานจัดการค่าตอบแทน (Compensation Management _ CM

Job Pricing เป็นกระบวนการดำเนินการของบริษัทฯ ที่จัดการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรอย่างยุติธรรม และสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความสามารถ ทุ่มเท พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Salary Survey เป็นกระบวนการสำรวจข้อมูลด้านการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงานภายในองค์กร ให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่ง โดยการทำ Salary Survey สามารถSurvey จากบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือ ธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น โดยจะนำผลการสำรวจมาบันทึกไว้บน SAP เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

Planned Compensation เป็นกระบวนการในการนำข้อมูลจากการทำJob Evaluation กับ Salary Survey มาดำเนินการสร้างโครงสร้างเงินเดือนที่จะนำมาใช้ภายในองค์กร โดยยึดหลักการความเป็นธรรมในองค์กร และแข่งขันได้กับองค์กรภายนอก

ระบบงานบริหารสวัสดิการ(Benefit Administration  _ BN)


 
© 2012 I.T. Applications and Services Company Limited. All Rights Reserved.